O mezinárodní spolupráci

Cílem projektu je navázání spolupráce mezi školami v ČR a v zahraničí a vytváření společných projektů. Tato spolupráce bude přispívat k rozvoji jazykových kompetencí žáků a učitelů a umožní jim seznámit se s jinými kulturními hodnotami, stylem života a způsobem myšlení.Výsledkem spolupráce může být komunikace žáků za pomoci online nástrojů, ale i rozsáhlejší projekty zahrnující výměnný pobyt či exkurzi do partnerské školy. Aktivity mezinárodní spolupráce mohou probíhat jak na prvním, tak i na druhém stupni základních škol.

Do projektu mezinárodní spolupráce se zapojilo 30 škol, které měli na starost 3 konzultanti. V průběhu měsíce října navázali konzultanti kontakt se školami, aby zjistili jejich představy a požadavky stran mezinárodní spolupráce. Ve většině případů konzultanti školy nejprve nejprve osobně navštívili, aby se seznámili s prostředím škol a probrali se zapojenými učiteli možnosti spolupráce.

V průběhu měsíce listopadu a prosince se konzultanti zabývali intenzivním vyhledáváním partnerských škol v zahraničí dle požadavků českých škol. Největší zájem byl o anglofonní země, přičemž se bohužel ukázalo, že o navazování kontaktů s českými školami ve Velké Británii a Irsku nebyl za strany tamních škol velký zájem. Naopak v zemích jako např. Nizozemí, Lotyšsko, Litva, Španělsko, Portugalsko a Rakousku zájem o mezinárodní partnerství byl.

 V měsíci prosinci a lednu začaly školy s pomocí konzultantů s partnerskými institucemi v zahraničí komunikovat a vytvářet návrh společných projektů. Konzultanti školy zároveň seznámili s možnými zdroji financování školních projektů, zejména pak s výzvou Erasmus+  a jejími klíčovými aktivitami 1 a 2. Vzhledem k tomu, že většina škol teprve navázala spolupráci s partnerskými školami v zahraničí a tudíž se napřed potřebovaly vzájemně seznámit a doladit cíle projektu, jen malá část škol se rozhodla vytvořit projekt v rámci výzvy Erasmus+ s financováním ze strany EU s termínem podání žádosti v březnu 2015.

  V průběhu měsíce března a dubna konzultanti pomáhali školám zejména s vytvářením náplně projektů a jejich plánováním. Jako vhodný nástroj k tvorbě projektů se jevilo webové rozhraní TwinSpace pod Etwinning (www.etwinning.net). Vzhledem k tomu, že konzultanti sami neměli oprávnění učitele vyškolit v práci s TwinSpace, doporučili učitelům bezplatná školení v tomto webovém rozhraní, které pořádal Dům zahraničních služeb.

 Ze zpětné vazby škol vyplývá, že cca 70% škol se rozhodlo pokračovat ve spolupráci s partnerskou školu i po  skončení projektu a část z nich se chystá v příštím roce zažádat o grant v rámci programu Erasmus+.

 

Školy samotné mezinárodní spolupráci velmi vítaly, neboť přispěla k rozšíření jazykových kompetencí žáků, kulturní obohacení i zpestření výuky.


Mezinárodní spolupráce

FAQ

 Chceme se zapojit, ale naše škola není  v seznamu zapojených škol, co máme udělat? 

 • Kontaktujte koordinátorku zapojených škol Terezu Vandasovou, která Vám obratem přidělí konzultanta

S čím mi může konzultant Let´s speak together pomoci?

 • Konzultant  Vám má najít partnerskou školu, pomáhat se společným vytvořením projektu evropské spolupráce mezi školami a  seznámit Vás s dalšími možnostmi  tvorby mezinárodních projektů.

Kdo je kontaktní osobou projektu Let´s speak together  pro naši školu?

 • Vaši kontaktní osobu najdete uvedenou v sekci Kontakty

Jak najdu partnerskou školu?

 • Partnerskou školu Vám najde náš konzultant, a to na základě Vašich požadavků a preferencí, které jste před časem uvedli v dotazníku. Jakmile bude pro Vás vhodnou školu mít, bude Vás kontaktovat a od té chvíle můžete se školou komunikovat již sami. Náš konzultant Vám navíc stále bude k dispozici při řešení organizačních a metodických otázek.

Co se rozumí společným projektem škol?

 • Výstupem aktivity mezinárodní spolupráce škol bude vytvoření nových projektů či nově vytvořené spolupráce se zahraničními partnerskými školami.  Tím se rozumí např.:

 • Navázaní online komunikace mezi žáky a učiteli, sdílení zážitků  a informací

 • Projekty spolupráce orientované na poznávání kulturních odlišností ( např. společný projekt zvyků a tradic)

 • Projekty zaměřené na poznávání historie, kultury a přírodních podmínek obou zemí

 • Projekty zahrnující mezipředmětové souvislosti ( např. žáci vytvářejí početní příklady  v matematice pro žáky z partnerské školy)

 • Vytváření příběhů za pomoci online nástrojů  pro mediální tvorbu (např. komiksy, pohádky, videoprezentace), atd

Musí být součástí projektu  výměnný pobyt studentů či učitelů?

 • Ne, nemusí. Projektem může být online komunikace mezi žáky a učiteli s konkrétními cíly (např. výměna informací o jejich městě), projekt zaměřující se na mezipředmětové souvislosti, atd. Výměnný pobyt  však je velmi cennou součástí mezinárodních projektů a proto bychom Vám doporučovali ho do plánu partnerské spolupráce zahrnout.

Jak získat pro projekt finanční podporu?

Konzultant projektu Let´s speak together s Vámi probere Vaše představy a požadavky na spolupráci. Společně vypracujete plán spolupráce a aktivit Konzultant Vám nalezne vhodnou partnerskou školu.
Zde najdete odkazy pro Vaší inspiraci.
V rámci projektu na Vaší škole působí rodilý mluvčí, který se věnuje výuce dětí a v přápadě zájmu pracuje i s učiteli na zlepšování jejich jazykových kompetencí.
Projekty mezinárodní spolupráce mohou být financovány z různých zdrojů. Asi nejznámějším je Erasmus+
Podívejte se, jaké mezinárodní spolupráce se podařilo navázat.
Chceme se zapojit, ale naše škola není v seznamu zapojených škol, co máme udělat? Kontaktujte koordinátorku zapojených škol Terezu Vandasovou, která Vám obratem přidělí konzultanta.