O mezinárodní spolupráci

Cílem projektu je navázání spolupráce mezi školami v ČR a v zahraničí a vytváření společných projektů. Tato spolupráce bude přispívat k rozvoji jazykových kompetencí žáků a učitelů a umožní jim seznámit se s jinými kulturními hodnotami, stylem života a způsobem myšlení.Výsledkem spolupráce může být komunikace žáků za pomoci online nástrojů, ale i rozsáhlejší projekty zahrnující výměnný pobyt či exkurzi do partnerské školy. Aktivity mezinárodní spolupráce mohou probíhat jak na prvním, tak i na druhém stupni základních škol.

Do projektu mezinárodní spolupráce se zapojilo 30 škol, které měli na starost 3 konzultanti. V průběhu měsíce října navázali konzultanti kontakt se školami, aby zjistili jejich představy a požadavky stran mezinárodní spolupráce. Ve většině případů konzultanti školy nejprve nejprve osobně navštívili, aby se seznámili s prostředím škol a probrali se zapojenými učiteli možnosti spolupráce.

V průběhu měsíce listopadu a prosince se konzultanti zabývali intenzivním vyhledáváním partnerských škol v zahraničí dle požadavků českých škol. Největší zájem byl o anglofonní země, přičemž se bohužel ukázalo, že o navazování kontaktů s českými školami ve Velké Británii a Irsku nebyl za strany tamních škol velký zájem. Naopak v zemích jako např. Nizozemí, Lotyšsko, Litva, Španělsko, Portugalsko a Rakousku zájem o mezinárodní partnerství byl.

 V měsíci prosinci a lednu začaly školy s pomocí konzultantů s partnerskými institucemi v zahraničí komunikovat a vytvářet návrh společných projektů. Konzultanti školy zároveň seznámili s možnými zdroji financování školních projektů, zejména pak s výzvou Erasmus+  a jejími klíčovými aktivitami 1 a 2. Vzhledem k tomu, že většina škol teprve navázala spolupráci s partnerskými školami v zahraničí a tudíž se napřed potřebovaly vzájemně seznámit a doladit cíle projektu, jen malá část škol se rozhodla vytvořit projekt v rámci výzvy Erasmus+ s financováním ze strany EU s termínem podání žádosti v březnu 2015.

  V průběhu měsíce března a dubna konzultanti pomáhali školám zejména s vytvářením náplně projektů a jejich plánováním. Jako vhodný nástroj k tvorbě projektů se jevilo webové rozhraní TwinSpace pod Etwinning (www.etwinning.net). Vzhledem k tomu, že konzultanti sami neměli oprávnění učitele vyškolit v práci s TwinSpace, doporučili učitelům bezplatná školení v tomto webovém rozhraní, které pořádal Dům zahraničních služeb.

 Ze zpětné vazby škol vyplývá, že cca 70% škol se rozhodlo pokračovat ve spolupráci s partnerskou školu i po  skončení projektu a část z nich se chystá v příštím roce zažádat o grant v rámci programu Erasmus+.

 

Školy samotné mezinárodní spolupráci velmi vítaly, neboť přispěla k rozšíření jazykových kompetencí žáků, kulturní obohacení i zpestření výuky.


Mezinárodní spolupráce

Financování

Projekty mezinárodní spolupráce mohou být financovány z různých zdrojů. Asi nejznámějším je Erasmus+. Tento program nahrazuje dřívější samostatné programy:

  • Erasmus

  • Comenius

  • Grundtvig

  • Mládež v akci atd.

Z rozpočtu Erasmus+ jsou hrazeny veškeré náklady spojené s realizací projektu.

 

Projekty mobility Erasmus+ (Klíčová aktivita č. 1)

Jedná se o projekty jednostranné spolupráce, kdy žáci či pedagogové školy vyjíždějí ke svému hostitelskému partnerovi. Doba trvání projektu může být 1 nebo 2 roky a v rámci této doby se mohou uskutečnit stáže pedagogů v délce od 2 dnů do 2 měsíců. Z rozpočtu projektu jsou hrazeny náklady na cestu a pobyt.

 

Projekty strategického partnerství Erasmus+ (Klíčová aktivita č. 2)

Tyto projekty umožňují oboustrannou mobilitu pedagogů i žáků s tím, že tato mobilita slouží především k tvorbě výstupů vzájemné strategické spolupráce mezi školami. Mobilita pedagogů či žáků není nutnou součástí projektu strategického partnerství. Projekt může trvat 2 nebo 3 roky. Financovány jsou náklady na administraci, cesty, pobyty, tvorby výstupů projektu atd.

 

Informace o aktuálních výzvách jsou zde: http://www.naerasmusplus.cz/cz/novinky/ziskejte-financni-podporu-pro-realizaci-mezinarodniho-vzdelavaciho-projektu/

 

Fondy EHP (Evropský hospodářský prostor)

Tyto fondy slouží k podpoře spolupráce mezi institucemi v České republice a tzv. donorskými státy (Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Institucemi mohou být školy v České republice a školy nebo jiné vzdělávací instituce v donorských státech. Projekty EHP fondů mohou trvat max. 18 měsíců.

 

Základní školy mohou žádat v rámci Fondů EHP o podporu mobility pro své pedagogické pracovníky, kterou se myslí:

  • krátké výukové pobyty na dobu od 1 týdne do 6 měsíců;

  • účast na jiných vzdělávacích akcích po dobu až 6 týdnů;

  • stínování odborníka na jiné instituci při práci za účelem vzdělávání nebo výzkumu.

Další možností pro pedagogy základních škol je podat si individuální žádost na projekt mobility.

 

Základní školy se mohou také zapojit do projektů institucionální spolupráce. Zde jsou financovány společné aktivity, které vedou k prohloubení vzájemných vztahů mezi partnerskými organizacemi. Do projektů institucionální spolupráce mohou být zapojeny pouze pedagogové základních škol. Nemohou být zapojeni žáci.

Mobility v rámci projektů institucionální spolupráce nesmí přesáhnout 2 týdny. V případě projektů institucionální spolupráce je požadováno spolufinancování aktivit ve výši 10%. U ostatní typy projektů jsou bez spolufinancování. Více informací o aktuálních výzvách můžete najít zde:

http://www.eeagrants.cz/

 

 

 

 

Konzultant projektu Let´s speak together s Vámi probere Vaše představy a požadavky na spolupráci. Společně vypracujete plán spolupráce a aktivit Konzultant Vám nalezne vhodnou partnerskou školu.
Zde najdete odkazy pro Vaší inspiraci.
V rámci projektu na Vaší škole působí rodilý mluvčí, který se věnuje výuce dětí a v přápadě zájmu pracuje i s učiteli na zlepšování jejich jazykových kompetencí.
Projekty mezinárodní spolupráce mohou být financovány z různých zdrojů. Asi nejznámějším je Erasmus+
Podívejte se, jaké mezinárodní spolupráce se podařilo navázat.
Chceme se zapojit, ale naše škola není v seznamu zapojených škol, co máme udělat? Kontaktujte koordinátorku zapojených škol Terezu Vandasovou, která Vám obratem přidělí konzultanta.