O mezinárodní spolupráci

Cílem projektu je navázání spolupráce mezi školami v ČR a v zahraničí a vytváření společných projektů. Tato spolupráce bude přispívat k rozvoji jazykových kompetencí žáků a učitelů a umožní jim seznámit se s jinými kulturními hodnotami, stylem života a způsobem myšlení.Výsledkem spolupráce může být komunikace žáků za pomoci online nástrojů, ale i rozsáhlejší projekty zahrnující výměnný pobyt či exkurzi do partnerské školy. Aktivity mezinárodní spolupráce mohou probíhat jak na prvním, tak i na druhém stupni základních škol.

Do projektu mezinárodní spolupráce se zapojilo 30 škol, které měli na starost 3 konzultanti. V průběhu měsíce října navázali konzultanti kontakt se školami, aby zjistili jejich představy a požadavky stran mezinárodní spolupráce. Ve většině případů konzultanti školy nejprve nejprve osobně navštívili, aby se seznámili s prostředím škol a probrali se zapojenými učiteli možnosti spolupráce.

V průběhu měsíce listopadu a prosince se konzultanti zabývali intenzivním vyhledáváním partnerských škol v zahraničí dle požadavků českých škol. Největší zájem byl o anglofonní země, přičemž se bohužel ukázalo, že o navazování kontaktů s českými školami ve Velké Británii a Irsku nebyl za strany tamních škol velký zájem. Naopak v zemích jako např. Nizozemí, Lotyšsko, Litva, Španělsko, Portugalsko a Rakousku zájem o mezinárodní partnerství byl.

 V měsíci prosinci a lednu začaly školy s pomocí konzultantů s partnerskými institucemi v zahraničí komunikovat a vytvářet návrh společných projektů. Konzultanti školy zároveň seznámili s možnými zdroji financování školních projektů, zejména pak s výzvou Erasmus+  a jejími klíčovými aktivitami 1 a 2. Vzhledem k tomu, že většina škol teprve navázala spolupráci s partnerskými školami v zahraničí a tudíž se napřed potřebovaly vzájemně seznámit a doladit cíle projektu, jen malá část škol se rozhodla vytvořit projekt v rámci výzvy Erasmus+ s financováním ze strany EU s termínem podání žádosti v březnu 2015.

  V průběhu měsíce března a dubna konzultanti pomáhali školám zejména s vytvářením náplně projektů a jejich plánováním. Jako vhodný nástroj k tvorbě projektů se jevilo webové rozhraní TwinSpace pod Etwinning (www.etwinning.net). Vzhledem k tomu, že konzultanti sami neměli oprávnění učitele vyškolit v práci s TwinSpace, doporučili učitelům bezplatná školení v tomto webovém rozhraní, které pořádal Dům zahraničních služeb.

 Ze zpětné vazby škol vyplývá, že cca 70% škol se rozhodlo pokračovat ve spolupráci s partnerskou školu i po  skončení projektu a část z nich se chystá v příštím roce zažádat o grant v rámci programu Erasmus+.

 

Školy samotné mezinárodní spolupráci velmi vítaly, neboť přispěla k rozšíření jazykových kompetencí žáků, kulturní obohacení i zpestření výuky.


Mezinárodní spolupráce

Zajímavé odkazy

E-twinning projekty:

http://www.etwinning.net/cz/pub/collaborate/project_gallery.cfm

 

E-twinning online kurzy:

http://www.etwinning.net/cz/pub/progress/online_seminars.htm

Erasmus+

 Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Tohoto programu se mohou zúčastnit studenti, učitelé, dobrovolníci i ostatní pracovníci s mládeží.  Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

 

1.       KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců

2.       KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

3.       KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

 

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraniční partnerské školy za účelem jejich dalšího profesního rozvoje.

 

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství.

 

School Educational Gateway je novým portálem Evropské komise, který byl spuštěn v únoru 2015, sloužící k podpoře škol v programu Erasmus +. Součástí portálu je i rozsáhlá databáze škol, které mají zájem o partnerství a mezinárodní spolupráci. Více informací naleznete zde:

 

https://erasmusplus.org.uk/school-education-gateway

 Program Erasmus+ je administrován na národní úrovni Domem zahraniční spolupráce (www.dzs.cz).

 Pracovníci mateřských a základních škol mohou v rámci programů spravovaných Domem zahraniční spolupráce zapojovat sebe i své žáky do mezinárodní spolupráce a profesně se rozvíjet. Kromě programu Erasmus+ nabízí DZS pracovníkům základních a mateřských škol možnost zapojit se do dalších aktivit, a to zejména:

 

Zahraniční stáže administrované Akademickou informační agenturou (AIA) http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

 Zde můžeme zmínit např. program PESTALOZZI-  program průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků, který je určen učitelům základních a střeních škol. Cílem programu je výměna informací a profesních zkušeností mezi pedagogickými pracovníky různých zemí . Více o tomto programu zde:

 http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/62_Pestalozzi-program-rady-evropy/


Eurodesk

 Evropská informační síť, která umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím týkající se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví, viz  www.eurodesk.cz

 European Schoolnet

 

 Dům zahraniční spolupráce  je členem evropského sdružení European Schoolnet (EUN), které realizuje množství aktivit a projektů, jejichž iniciátorem je především Evropská komise. Cílem je podpora využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání a podpora spolupráce škol v Evropě v oblasti matematiky, přírodovědných a technických předmětů.

 

V rámci EUN je možnost účastnit se online kurzů pro učitele v rámci EUN Academy. Nejbližší takový kurz se jmenuje Developing Digital Skills in Your Classroom  a začíná již 15.9. 2015. Více o kurzu se dozvíte na http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/general-navigation/future-courses .

 

Norské fondy a fondy EHP

 Program „Spolupráce škol a stipendia" v rámci nové etapy EHP a Norských fondů nabízí možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Dne 29. května 2015 byla vyhlášena poslední mimořádná výzva v rámci programu s uzávěrkou pro předkládání žádostí dne 12. října 2015. Bližší informace o výzvě naleznete zde:

 http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva-k-predkladani-navrhu-projektu-v-ramci-fondu-ehp-a-norskych-fondu-program-spoluprace-skol-a-stipendia-czo7-c/


Zdroje:

 

www.dzs.cz

www.naerasmusplus.cz 

https://erasmusplus.org.uk/school-education-gateway

 

Dotační info pro školy:

http://www.dotacni.info/category/aktualni-vyzvy-skoly/

 

 

Konzultant projektu Let´s speak together s Vámi probere Vaše představy a požadavky na spolupráci. Společně vypracujete plán spolupráce a aktivit Konzultant Vám nalezne vhodnou partnerskou školu.
Zde najdete odkazy pro Vaší inspiraci.
V rámci projektu na Vaší škole působí rodilý mluvčí, který se věnuje výuce dětí a v přápadě zájmu pracuje i s učiteli na zlepšování jejich jazykových kompetencí.
Projekty mezinárodní spolupráce mohou být financovány z různých zdrojů. Asi nejznámějším je Erasmus+
Podívejte se, jaké mezinárodní spolupráce se podařilo navázat.
Chceme se zapojit, ale naše škola není v seznamu zapojených škol, co máme udělat? Kontaktujte koordinátorku zapojených škol Terezu Vandasovou, která Vám obratem přidělí konzultanta.