PŘÍKLADY / ŠABLONA

Výukové plány ke stažení

Clil

MODERNÍ VÝUKA CIZÍHO JAZYKA

JAK NA CLIL

Při počátečním zavádění CLILu je nejčastější obavou učitelů i rodičů, že žáci nebudou v cizím jazyce dostatečně rozumět, což může zkomplikovat porozumění látky nejazykového předmětu. Je přirozené, že žáci nezachytí v cizím jazyce zcela vše, existuje ale celá řada strategií a metod, která ve výuce typu CLIL může významně pomoci porozumění, a vytvořit tak podporu nejen žákům ale i učiteli samotnému. V odborné literatuře se v tomto kontextu používá anglický termín „scaffolding“, který se do češtiny překládá jako „stavění lešení“, tedy pomáhání žákům přijít samostatně na řešení. Klíčem k úspěšnému "scaffoldingu" je především využívání rozmanitých metod a forem práce tak, aby učitel oslovil žáky s různými učebními styly a preferencemi.

CLIL vyžaduje podobné strategie jako jakákoli jiná kvalitní výuka, patří mezi ně například vizualizování obsahu (používání obrázků, fotografií, schémat, grafů, časových os, myšlenkových map, flashcards, reálných předmětů či videí), dále manipulativní strategie a metoda experimentu, zařazování pohybových aktivit, využívání metod dramatické výchovy nebo programu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Důraz je kladen především na aktivizování žáků. Učitel CLIL nepůsobí v hodině v hlavní roli, vystupuje spíše jako pomocník a průvodce, monitoruje dění ve třídě a organizuje činnosti žáků.

Odborníci se shodují, že se jedná o přístup, který se ve vyučování orientuje na proces spíše než na produkt, tedy na to jak ne pouze co. To kladně ovlivňují i 2 faktory, které se tradičně počítají spíše mezi negativní aspekty CLILu. Jedním je fakt, že se učitelé obávají, že jazyk neovládají v dostatečné míře, druhým pak to, že si nejsou jistí, zda žáci budou látce v cizím jazyce zcela rozumět. Experti na CLIL tvrdí, že tyto faktory ve své podstatě pozitivně ovlivňují výuku, neboť znemožňují nebo alespoň značně komplikují transmisivní vyučování a motivují učitele k předefinování své vlastní role, kdy obvykle dochází k rezignaci na frontální výklad ve prospěch výše zmíněných aktivizačních forem a metod práce.

Jedná se o integrovanou výuku cizího jazyka, kdy se například angličtina objevuje v hodině dějepisu nebo matematiky.
Můžete navštívit jeden z námi pořádaných seminářů nebo využijte možnosti metodické podpory našeho metodika CLIL.
Jste učitel cizího jazyka? Zapojte se do tvorby výukových plánů!
V rámci Let's speak together spolupracujeme s více než 60 školami, kterým v průběhu školního roku 2014/2015 zajišťujeme rodilé mluvčí.
Podívejte se na fotografie z našeho metodického workshopu CLIL
Hledáte odpověď na otázky? Zkuste je najít zde nebo nás kontaktujte.