PŘÍKLADY / ŠABLONA

Výukové plány ke stažení

Clil

MODERNÍ VÝUKA CIZÍHO JAZYKA

CO JE CLIL

CLIL (Content and Language Integrated Learning) byl poprvé použit v roce 1994 na finské univerzitě Jyväskylä a do češtiny se nejčastěji překládá termínem obsahově a jazykově integrované učení. CLIL označuje takový typ výuky, kdy jsou rozvíjeny znalosti nejazykového předmětu a zároveň dovednosti v cizím jazyce.

CLIL má celou řadu podob od tzv. „language showers“, které mohou trvat jen několik minut na začátku hodiny, přes pravidelnou výuku například biologie nebo dějepisu v angličtině až po bilingvní vyučování, kdy je alespoň polovina předmětů vyučována v cizím jazyce a na kterém se jako učitelé podílí rodilí mluvčí. Pojem CLIL je v současné době chápán jako zastřešující termín pro všechny typy vyučování, kdy se žáci věnují obsahu prostřednictvím cizího jazyka.

Metodologie CLIL vychází z faktu, že je výuka cizího jazyka efektivnější, pokud se soustředíme na komunikaci v jazyce spíše než na formu a gramatické struktury. Metody zaměřující se na obsah jsou v jazykovém vzdělávání již značně rozšířené, CLIL se však ve srovnání s nimi soustředí spíše než na témata z každodenního života či obecná témata na konkrétní odborný předmět, který je součástí kurikula (matematika, přírodověda, výtvarná výchova apod.).  

CLIL je přístupem, který se dá uplatňovat napříč vzdělávacím systémem, od mateřských škol, přes základní a střední až po univerzity. Na každém stupni má pochopitelně jiné cíle a jiné podoby.

CLILu je v různých evropských státech věnována různá míra pozornosti. Nejvíce se rozvinul v Nizozemí, Španělsku nebo Rakousku. V České republice měli učitelé možnost se s ním seznámit v rámci projektů realizovaných Výzkumným ústavem pedagogickým, Národním institutem pro další vzdělávání, Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně nebo Národním ústavem pro vzdělávání. Cílem projektů bylo rozšířit povědomí o využití a možnostech CLILu, a to nejčastěji na druhém stupni základních škol a gymnázií, vytvářet vhodné materiály ve spolupráci s učiteli a motivovat školy implementovat CLIL do vyučování. V rámci těchto projektů vzniklo několik webových stránek, ze kterých lze čerpat další informace i konkrétní výukové plány pro hodiny CLIL. Odkazy na stránky těchto projektů naleznete v záložce ZAJÍMAVÉ ODKAZY.

Jedná se o integrovanou výuku cizího jazyka, kdy se například angličtina objevuje v hodině dějepisu nebo matematiky.
Můžete navštívit jeden z námi pořádaných seminářů nebo využijte možnosti metodické podpory našeho metodika CLIL.
Jste učitel cizího jazyka? Zapojte se do tvorby výukových plánů!
V rámci Let's speak together spolupracujeme s více než 60 školami, kterým v průběhu školního roku 2014/2015 zajišťujeme rodilé mluvčí.
Podívejte se na fotografie z našeho metodického workshopu CLIL
Hledáte odpověď na otázky? Zkuste je najít zde nebo nás kontaktujte.